Όλο το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Τράπεζας Πειραιώς

Όλο το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Τράπεζας Πειραιώς

Με κίνητρα που φτάνουν ακόμα και τα 180.000 ευρώ σε αποζημίωση ξεκινά το νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της Τράπεζας Πειραιώς.

Το εν λόγω πρόγραμμα θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και τις 19 Ιουλίου ενώ, εκτός των άλλων, προσφέρει επιπλέον οικονομικά κίνητρα σε εργαζόμενους στα καταστήματα της τράπεζας αλλά και σε συγκεκριμένες ειδικότητες.

Όπως ανέφερε σε εσωτερική ανακοίνωσή της «η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει με ταχείς ρυθμούς το πρόγραμμα μετασχηματισμού της για να είναι πιο αποτελεσματική, πιο ψηφιακή, λιτά διαρθρωμένη και κερδοφόρα. Στόχος του σχεδίου είναι με τη δύναμη της τεχνολογίας να εργαζόμαστε έξυπνα, να έχουμε τον πελάτη στο επίκεντρο, να αυτοματοποιήσουμε, εξορθολογίσουμε και να επιταχύνουμε διαδικασίες, διατηρώντας το προβάδισμά μας στην αγορά.

Ανακοινώνουμε σήμερα νέο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης (στο εξής ‘Πρόγραμμα’) παρέχοντας κίνητρα στους συναδέλφους που επιθυμούν να ακολουθήσουν νέες επαγγελματικές και προσωπικές διαδρομές.

Η Τράπεζα Πειραιώς με υπευθυνότητα σχεδίασε ένα Πρόγραμμα που προσφέρει το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος για τους εργαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά κριτήρια και επιχειρησιακές ανάγκες του οργανισμού, σε συνάρτηση με το στρατηγικό της πλάνο».

Οι όροι του προγράμματος

Αναλυτικά οι όροι του νέου προγράμματος εθελούσιας εξόδου της τράπεζας έχουν ως εξής:

1. Διάρκεια Υποβολής Αιτήσεων
Η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα πραγματοποιείται από την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021.

2. Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης
Ενδιαφέρον συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να εκδηλώσουν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή με σχέση έμμισθης εντολής, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει 3ετή συνεχόμενη προϋπηρεσία στον Όμιλο την 17η Ιουνίου 2021.

Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα εξαιρούνται ρητώς τα πρόσωπα, που κατά την 17η Ιουνίου 2021:
• Έχουν επίπεδο ευθύνης Executive General Manager ή General Manager
• Έχουν ρόλο Συμβούλου Διοίκησης
• Απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ή αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ή ανήκουν στο προσωπικό εξωτερικών συνεργατών συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της P.D.Services
• Απασχολούνται στις παρακάτω Μονάδες Διοίκησης:
o Group Risk
o Agricultural Banking, Business Management Unit, Commercial Banking, Investment Banking, Large Corporate, Structured & Shipping Finance, Wholesale Products
o Group Technology
o Customer Value Management
o Transformation & Business Strategy
o SME Credit, Corporate, Shipping & Financial Institutions Credit

• Έχουν τους παρακάτω ρόλους:
o Personal Banking Officer
o Small Business & Professional Officer

• Απασχολούνται στα ακόλουθα Καταστήματα των νησιών Αιγαίου:

Αίγινας (κωδ. 2124), Άνδρου (κωδ. 1365), Θήρας (κωδ. 1360, 2706), Ικαρίας (κωδ. 1150), Καλυμνίων (κωδ. 2719), Καρπάθου (κωδ. 1178), Κυθήρων (κωδ. 1352), Κω (κωδ. 1387, 2707), Λέσβου (κωδ. 1149, 1355, 2709, 2716), Λήμνου (κωδ. 2711), Μήλου (κωδ. 2704), Μυκόνου (κωδ. 2714), Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (κωδ. 2705), Πάρου (κωδ. 2712), Πόρου (κωδ. 1353), Ρόδου (κωδ. 1388, 1405, 2701), Σάμου (κωδ. 2708, 2715), Σπετσών (κωδ. 2140), Σύρου-Ερμούπολης (κωδ. 2710), Τήνου (κωδ. 2717), Ύδρας (κωδ. 2720), Χίου (κωδ. 1151, 1910, 2702).

Επιπρόσθετα, ρητά εξαιρούνται από το δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι που έχουν προβεί σε πράξεις, παραλείψεις ή έχουν επιδείξει εν γένει συμπεριφορές, που δύνανται να αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας/ σχέσης έμμισθης εντολής.

Οι όροι της παρούσας δεν αποτελούν δεσμευτική πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης, αλλά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Σημειώνουμε ότι η Τράπεζα/Θυγατρική/Μητρική Εταιρεία θα εξετάσει κάθε αίτηση. Παραμένει στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να την αποδεχθεί ή όχι, κατά την ελεύθερη κρίση της, καθώς επίσης και να επιλέξει την κατάλληλη στιγμή για τη λύση της εργασιακής σχέσης και σύμβασης / σχέσης έμμισθης εντολής, που συμφωνείται, λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά τις υπηρεσιακές και οργανωτικές της ανάγκες.

3. Αποζημίωση

Επιλογές Προγράμματος

ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Άμεση Αποχώρηση
Παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να αποχωρήσει άμεσα και να λάβει εφάπαξ αποζημίωση, η οποία θα προκύπτει από τα παρακάτω:

Α. Κριτήρια

I. Ηλικία και Προϋπηρεσία
Στους Πίνακες 1 και 2, που ακολουθούν, εμφανίζεται ο αριθμός των μικτών μισθών (με βάση υπολογισμού το μικτό μηνιαίο μισθό Μαΐου 2021), που δικαιούται να λάβει ο εργαζόμενος σύμφωνα με το εύρος ηλικίας (με βάση υπολογισμού τα συμπληρωμένα έτη κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021) και το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης ανά εύρος προϋπηρεσίας στον Όμιλο (με βάση υπολογισμού τα συμπληρωμένα έτη προϋπηρεσίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021).

Πίνακας 1

Ηλικιακό Εύρος Αριθμός Μικτών Μισθών
Έως 39 έτη 22
40 – 49 έτη 32
50 έτη & άνω 34

Πίνακας 2

Εύρος Προϋπηρεσίας % Προσαύξησης
3 – 10 έτη +8%
11 – 20 έτη +10%
21 έτη & άνω +12%

II. Μονάδα
Προβλέπεται προσαύξηση 20% επί του μικτού ποσού αποζημίωσης, που προκύπτει από το κριτήριο (Ι) για τους εργαζόμενους, που κατά την 17η Ιουνίου 2021 απασχολούνταν στις παρακάτω Μονάδες / Τμήματα:

• Δίκτυο Καταστημάτων
• Διοικητική Μέριμνα
• Ασφάλεια
• Central Administrations Units

III. Επιπλέον Προσαύξηση Συγκεκριμένων Καταστημάτων και Τμημάτων Μονάδων Διοίκησης

Το μικτό ποσό αποζημίωσης, βάσει των κριτηρίων (Ι) και (ΙΙ) προσαυξάνεται κατά τρείς (3) μικτούς μηνιαίους μισθούς στην περίπτωση εργαζόμενων, που κατά την 17η Ιουνίου 2021 απασχολούνταν:
• Σε Κατάστημα, για το οποίο έχει ανακοινωθεί η παύση λειτουργίας του καθώς και
• Στα Τμήματα Διοίκησης: Central Administrations Units, Υπηρεσίες Καθαριότητας και Υπηρεσίες Ασφάλειας

IV. Ρόλος
Προβλέπεται προσαύξηση δύο (2) μικτών μηνιαίων μισθών 1 στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι) έως και (IΙ) για τους εργαζόμενους που κατά την 17η Ιουνίου 2021 είχαν το ρόλο Teller – Seller.

V. Τέκνα
Για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα προβλέπεται προσαύξηση ενός (1) μικτού μηνιαίου μισθού 1 στο μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των κριτηρίων (Ι), (II) και (ΙΙΙ) ή και (ΙV), για κάθε ανήλικο τέκνο (εφόσον το τέκνο δεν έχει συμπληρώσει τα 18 έτη κατά την 17η Ιουνίου 2021).

Β. Φόρος
Στο ποσό που θα προκύπτει από το συνυπολογισμό των κριτηρίων (I) έως και (V) θα προστίθεται ο φόρος που αναλογεί και το τελικό άθροισμα θα αποτελεί το συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης του Προγράμματος.

Συνεπώς, στο συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης θα υπολογίζεται ο φόρος που θα βαρύνει τον εργαζόμενο και το αντίστοιχο καθαρό ποσό.

Γ. Πριμοδότηση Υποβολής Αιτήσεων 1ης Περιόδου
Οι εργαζόμενοι που θα αιτηθούν ένταξη στο Πρόγραμμα έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021, θα λάβουν το συνολικό μικτό ποσό αποζημίωσης, που προκύπτει από το σύνολο των σημείων Α και Β προσαυξημένο κατά 5%.

Δ. Καταβολή & Όρια Ποσού Αποζημίωσης Άμεσης Αποχώρησης
Η καταβολή του ποσού της αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί με την αποχώρηση του εργαζόμενου και κατά το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης (άθροισμα σημείων Α,Β,Γ) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των € 20.000, ούτε να υπερβαίνει το ποσό των € 180.000.

ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Αποχώρηση με Μακροχρόνια Άδεια
Παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να επιλέξει να συμμετέχει σε Μακροχρόνια Άδεια δύο (2) ή τριών (3) ετών μετ’ αποδοχών, όπως διευκρινίζεται κατωτέρω, λαμβάνοντας και εφάπαξ ποσό με την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας.

Κατά το χρονικό διάστημα της Μακροχρόνιας Άδειας ο εργαζόμενος απαλλάσσεται πλήρως από την υποχρέωση παρουσίας και παροχής εργασίας στην Τράπεζα/Θυγατρική/Μητρική Εταιρεία και δικαιούται να απασχοληθεί σε άλλη εργασία. Κατά τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος της Μακροχρόνιας Άδειας η εργασιακή σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

Α. Υπολογισμός Ποσών Μακροχρόνιας Άδειας

Ο εργαζόμενος θα λάβει συνολικά τα ακόλουθα:

I. Εφάπαξ Μικτό Ποσό το οποίο ισούται με το 50% του ποσού που θα λάμβανε στην περίπτωση της Άμεσης Αποχώρησης (Επιλογή 1 για τα σημεία Α έως Δ). Στο εφάπαξ μικτό ποσό θα υπολογίζεται ο αναλογών φόρος που θα βαρύνει τον εργαζόμενο και το αντίστοιχο καθαρό ποσό.

II. Στην περίπτωση επιλογής Μακροχρόνιας Άδειας διάρκειας δύο (2) ετών θα καταβάλλεται μηνιαίως ποσό, που αντιστοιχεί στο 70% του μικτού μηνιαίου μισθού του εργαζόμενου, όπως είχε διαμορφωθεί τον Μάϊο 2021. Στην επιλογή Μακροχρόνιας Άδειας διάρκειας τριών (3) ετών, το συνολικό μικτό ποσό, που προκύπτει καταβλητέο στον εργαζόμενο για τη Μακροχρόνια Άδεια διάρκειας δύο ετών, επιμερίζεται αντίστοιχα κατά την 3ετή χρονική διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας και καταβάλλεται με ισόποσες μηνιαίες καταβολές. Κατά τη διάρκεια της περιόδου της Μακροχρόνιας Άδειας η Τράπεζα/Θυγατρική/Μητρική Εταιρεία θα καταβάλλει προς τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.

Ειδικά για τους εργαζόμενους που ανήκουν στο ηλικιακό εύρος 50 έτη και άνω:
Δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω επιμήκυνσης του χρονικού διαστήματος της Μακροχρόνιας Άδειας, είτε για τέσσερα (4) είτε για πέντε (5) έτη, με αντίστοιχο επιμερισμό του συνολικού μικτού ποσού, που αντιστοιχεί στη Μακροχρόνια Άδεια διάρκειας δύο ετών και ισόποσες μηνιαίες καταβολές, είτε κατά την 4ετή, είτε την 5ετή χρονική διάρκεια Μακροχρόνιας Άδειας.

Συγκεκριμένα, για την επιλογή Μακροχρόνιας Άδειας διάρκειας τεσσάρων (4) ετών θα καταβάλλεται μηνιαίως το 35% του μικτού μηνιαίου μισθού του εργαζόμενου, ενώ αντίστοιχα για την επιλογή Μακροχρόνιας Άδειας διάρκειας πέντε (5) ετών θα καταβάλλεται μηνιαίως το 28% του μικτού μηνιαίου μισθού, όπως είχε διαμορφωθεί τον Μάϊο 2021.

Β. Καταβολή & Όρια Ποσών Μακροχρόνιας Άδειας
Το Εφάπαξ Μικτό Ποσό (50% της Επιλογής 1) θα καταβληθεί μια ημέρα πριν από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας. Το άθροισμα του Εφάπαξ Μικτού Ποσού (Ι), των καταβαλλόμενων ποσών και των ποσών των εργοδοτικών εισφορών της περιόδου Μακροχρόνιας Άδειας (ΙΙ) δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό των € 200.000.

Στην περίπτωση που το σύνολο (I και ΙΙ) ξεπερνά το ανωτέρω όριο, θα προσαρμόζεται κατάλληλα το καταβαλλόμενο ποσό (II) ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας που έχει επιλεχθεί.

Τέλος, ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει να διακοπεί η Μακροχρόνια Άδεια νωρίτερα από την αρχική χρονική διάρκεια η οποία είχε συμφωνηθεί. Εφόσον το σχετικό αίτημα γίνει δεκτό από την Τράπεζα/Θυγατρική/Μητρική Εταιρεία, η διακοπή της Μακροχρόνιας Άδειας θα μπορεί να γίνει καταβάλλοντάς του εφάπαξ τους υπολειπόμενους μισθούς έως τη λήξη της περιόδου προσαυξημένους με τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές. Σε μια τέτοια περίπτωση εφάπαξ καταβολής, το συνολικό ποσό, που θα προκύπτει από το άθροισμα του αρχικού εφάπαξ καταβαλλόμενου μικτού ποσού (50% της Επιλογής 1), των ποσών, που θα έχουν ήδη καταβληθεί (με τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές) και του υπολειπόμενου εφάπαξ ποσού, δε θα μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό μικτό ποσό, που θα δινόταν σε περίπτωση επιλογής της Άμεσης Αποχώρησης (Επιλογή 1).

4. Πρόσθετες Παροχές

I. Προγράμματα Επαγγελματικής Μετάβασης

Σε συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες, έχουν σχεδιαστεί προγράμματα “Outplacement”, τα οποία θα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες που το επιθυμούν, στην ομαλή μετάβασή τους σε νέες επαγγελματικές διαδρομές.

Οι δυνατότητες που προσφέρονται αφορούν:
• στην υποστήριξη επαγγελματικής μετάβασης, με αξιοποίηση ευκαιριών που υπάρχουν στην αγορά εργασίας
• στη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας με καθοδήγηση και υποστήριξη για τη σύσταση νέας επιχείρησης

II. Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη

Θα εξακολουθήσει να παρέχεται για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λύσης της σχέσης με την Άμεση Αποχώρηση (Επιλογή 1) ή από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας (Επιλογή 2), ιατροφαρμακευτική κάλυψη (Νοσοκομειακή / Εξωνοσοκομειακή) για τους εργαζόμενους και τα ήδη ασφαλισμένα εξαρτώμενα μέλη τους κατά την ημερομηνία αποχώρησης (ή έναρξης της Μακροχρόνιας Άδειας), με τους υφιστάμενους όρους του ιατροφαρμακευτικού προγράμματος και όπως οι όροι αυτοί θα ισχύουν κάθε φορά για το εν ενεργεία προσωπικό, εντός της ανωτέρω πενταετίας.

III. Κάλυψη Ασφαλιστικών Προγραμμάτων (αφορά μόνο τη Μακροχρόνια Άδεια)

Κατά τη διάρκεια της Μακροχρόνιας Άδειας θα εξακολουθήσει η καταβολή από την Τράπεζα των εργοδοτικών εισφορών στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) με βάση τον εκάστοτε καταβαλλόμενο μικτό μηνιαίο μισθό, όπως και η συμμετοχή των εργαζόμενων στο ομαδικό πρόγραμμα Αρωγής Τέκνων.

IV. Υφιστάμενες Δανειακές Υποχρεώσεις στην Τράπεζα Πειραιώς

Τα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, που τυχόν έχουν λάβει οι εργαζόμενοι πριν από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, με προνομιακούς όρους προσωπικού θα διατηρηθούν με τους ίδιους προνομιακούς όρους ως την εξόφλησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους του δανείου ή της πίστωσης, όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τους οικειοθελώς αποχωρούντες θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε γενικές ρυθμίσεις, που θα ισχύουν για το εν ενεργεία προσωπικό, για τα υπόλοιπα των παραπάνω προϊόντων.

Για τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας προβλέπεται διατήρηση για ένα (1) έτος, από τη λύση της εργασιακής σχέσης / σχέσης έμμισθης εντολής (Επιλογή 1), των προνομιακών επιτοκίων και των λοιπών προνομιακών όρων προσωπικού. Στην περίπτωση της Αποχώρησης με Μακροχρόνια Άδεια (Επιλογή 2) η διατήρηση θα ισχύει έως τη λήξη της διάρκειάς της.

Τα δάνεια προκαταβολής μισθών που έχουν ενδεχομένως λάβει οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα συμψηφισθούν με την αποζημίωση που θα καταβληθεί κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας με την Επιλογή 1 (Άμεση Αποχώρηση) ή με το εφάπαξ ποσό της Επιλογής 2 (Αποχώρηση με Μακροχρόνια Άδεια).

Σε περιπτώσεις υφιστάμενων καθυστερήσεων σε δανειακές υποχρεώσεις, θα πρέπει να εξοφληθούν οι απαιτητές και ληξιπρόθεσμες οφειλές, πριν την καταβολή της αποζημίωσης της Επιλογής 1, που θα καταβληθεί με τη λύση της σύμβασης, ή να συμψηφιστούν με αυτή. Αντίστοιχα στην Επιλογή 2, τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πρέπει να εξοφληθούν πριν την καταβολή του εφάπαξ ποσού, που θα καταβληθεί πριν την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας ή θα συμψηφιστούν με αυτό.

V. Προγράμματα Υποστήριξης EAPs

Δυνατότητα αξιοποίησης, για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία λύσης της σχέσης (ή την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας), των συμβουλευτικών υπηρεσιών των προγραμμάτων υποστήριξης παρέχεται στο συμμετέχοντα και στα μέλη της οικογένειάς του. Οι υπηρεσίες αφορούν σε 24/7 Γραμμή Τηλεφωνικής Υποστήριξης και 5 ετήσιες συναντήσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης με εξειδικευμένους συμβούλους, βάσει του θέματος που απασχολεί τον ωφελούμενο ή το μέλος της οικογένειάς του. Οι υπηρεσίες των Προγραμμάτων Υποστήριξης διέπονται από πλήρη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

5. Προαιρετική Συμμετοχή

Η συμμετοχή των εργαζομένων στο παρόν Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης είναι προαιρετική. Κάθε εργαζόμενος είναι ελεύθερος να προβεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή της σχετικής αίτησης.

6. Συμφωνία Λύσης Σύμβασης

Αν ο εργαζόμενος υποβάλει αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης, επιλέγοντας την Άμεση Αποχώρηση και η αίτησή του γίνει δεκτή από την Τράπεζα/Θυγατρική/Μητρική Εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τότε ο εν λόγω εργαζόμενος και η Τράπεζα/Θυγατρική/Μητρική Εταιρεία θα συμφωνήσουν από κοινού να λύσουν τη μεταξύ τους εργασιακή σχέση / σχέση έμμισθης εντολής και θα υπογράψουν το οικείο έγγραφο Λύσης Σύμβασης Εργασίας και Συμβιβασμού. Η ανωτέρω συμφωνία λύσης της εργασιακής σύμβασης / σχέσης έμμισθης εντολής , θα κοινοποιηθεί άμεσα στον ΟΑΕΔ (ή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο κατά περίπτωση) με έγγραφο οικειοθελούς αποχώρησης ή άλλο σχετικό κατά περίπτωση έγγραφο που θα υποβάλει κάθε εργαζόμενος.

Αντίστοιχα στην περίπτωση επιλογής αποχώρησης με Μακροχρόνια Άδεια, η ημερομηνία αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους συμβάσεως/σχέσης έμμισθης εντολής θα είναι με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος (2 έως και 5 έτη) από την έναρξη της Μακροχρόνιας Άδειας ή νωρίτερα, εφόσον ο εργαζόμενος το ζητήσει και η Τράπεζα/Θυγατρική/Μητρική Εταιρεία συναινέσει.

7. Ημερομηνία Αποχώρησης ή Έναρξης Μακροχρόνιας Άδειας

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα/Θυγατρική/Μητρική Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει/μεταθέσει αυτή την ημερομηνία αποχώρησης ή ημερομηνία έναρξης της Μακροχρόνιας Άδειας για κάποιον εργαζόμενο, εάν αυτό υπαγορεύεται από τις λειτουργικές της ανάγκες.

8. Αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων

Η αίτηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, η οποία μετά την υποβολή της δεν είναι δεκτική ανακλήσεως, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του εργαζομένου όλων των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Αιτήσεις με όρους, αιρέσεις και επιφυλάξεις δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα θεωρούνται ως ουδέποτε υποβληθείσες.

Κάθε ποσό που θα καταβληθεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα, περιλαμβάνει και εξοφλεί κάθε απαίτηση ή αξίωση του εργαζομένου κατά της Τράπεζας/Θυγατρικής/Μητρικής Εταιρείας, οιασδήποτε φύσης ή / και αιτίας (εξαιρουμένου του ποσού, που αντιστοιχεί στην εκκαθάριση της τρέχουσας μισθοδοσίας). Όσοι εργαζόμενοι έχουν ασκήσει αγωγή από οποιαδήποτε αιτία κατά της Τράπεζας/ Θυγατρικής/Μητρικής Εταιρείας θα πρέπει να δηλώσουν ότι με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα δεν διατηρούν πλέον οποιαδήποτε αξίωση κατά της Τράπεζας/Θυγατρικής/Μητρικής Εταιρείας, δυνάμενη να αντιταχθεί σε συμψηφισμό έναντι αυτής, ή να αποτελέσει αντικείμενο αγωγής, και να δηλώσουν ότι παραιτούνται από τυχόν εκκρεμή αγωγή κατ’ αυτής, καθώς και από το αντίστοιχο δικαίωμα.

Διευκρινίζεται ότι, κάθε παροχή που καταβάλλεται στο πλαίσιο του Προγράμματος είναι μικτή και δύναται να υπόκειται σε όλες τις νόμιμες, φορολογικές ή άλλες κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία καταβολής.

Στις συμφωνίες που θα υπογραφούν και θα αφορούν τη συμμετοχή στο παραπάνω Πρόγραμμα, ο εργαζόμενος θα δηλώνει την αποδοχή των όρων του Προγράμματος και την έλλειψη οποιασδήποτε αξιώσεώς του κατά της Τράπεζας/Θυγατρικής/Μητρικής Εταιρείας.

9. Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Οι αιτήσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης γίνονται μέσω του συστήματος HRMS και υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον Δικαιούχο, από την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021.

Πηγή: newsbomb.gr