Επανακαθορίζεται το πλαίσιο που διέπει τα πλοία αναψυχής – Τι προβλέπει σχέδιο νόμου

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας

Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις».

Με το υπόψη σχέδιο νόμου, προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α’

Επανακαθορίζεται το πλαίσιο που διέπει τα πλοία αναψυχής (ιδιωτικά και επαγγελματικά) και τα τουριστικά ημερόπλοια. Παράλληλα, καταργούνται αντίστοιχες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (κατά βάση, ο ν.4256/2014).

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

1.α. Προβλέπεται η δημιουργία και η τήρηση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ηλεκτρονικού Μητρώου πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων με τίτλο «e – Μητρώο Πλοίων» και καθορίζονται οι κατηγορίες πλοίων που έχουν υποχρέωση καταχώρισης σε αυτό. (Κατά τα ισχύοντα, τηρείται στην Α.Α.Δ.Ε. ηλεκτρονικό «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών».)

β. Επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, οι ειδικότεροι όροι και απαγορεύσεις για τη δραστηριοποίησή τους καθώς και οι δικαιούχοι εκναύλωσης των πλοίων αυτών. Στην περίπτωση μίσθωσης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής άνευ απόπλου, θα πρέπει να πληρούνται και οι προϋποθέσεις που απορρέουν από την εθνική φορολογική νομοθεσία.

γ. Επαναλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης ανά τριετία των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, την κατ’ εξαίρεση χορήγηση παράτασης για λόγους ανωτέρας βίας καθώς και το ευεργέτημα μείωσης των ημερών αναλόγως της ηλικίας του πλοίου.

δ. Παρέχεται η δυνατότητα αναστολής άσκησης της δραστηριότητας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής καταχωρημένου στο e – Μητρώο Πλοίων, για το οποίο συντρέχει η υποχρέωση συμπλήρωσης ελάχιστου αριθμού ημερών ναύλωσης, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

ε. Επανακαθορίζονται οι φορολογικής και τελωνειακής φύσεως υποχρεώσεις των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, στην περίπτωση που δεν
συμπληρώνουν τον ελάχιστο αριθμό ημερών ναύλωσης καθώς και σε κάθε περίπτωση εκούσιας ή αυτοδίκαιης παύσης της επαγγελματικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται στην απόδοση: i) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για την εισαγωγή ή την απόκτηση του πλοίου και ii) των αναλογούντων δασμών, του Φ.Π.Α, του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ή του φόρου κατανάλωσης των καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αγαθών και υπηρεσιών, για τους οποίους έτυχαν απαλλαγής καθώς και των λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων. (άρθρα 1 – 7)

2. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη δραστηριοποίηση, εντός της ελληνικής επικράτειας, πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας και πλην της ελληνικής, χαρακτηρισμένων ως επαγγελματικών σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α. Απαιτείται «Άδεια εκναύλωσης ορισμένης ισχύος επαγγελματικού πλοίου αναψυχής αναγνωρισμένου σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας», η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «e-ChaiterPermission» και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι οριζόμενες προϋποθέσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους υπέρ του Δημοσίου και η καταβολή του Φ.Π.Α. που αναλογεί σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί του ναύλου.
Στην περίπτωση εκτέλεσης σύμβασης ναύλωσης χωρίς να κατοχυρώνεται δικαίωμα δραστηριοποίησης, οφείλονται ο αναλογών Φ.Π.Α. και οι λοιπές επιβαρύνσεις.
β. Θεσπίζεται το προαναφερόμενο ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας» (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.) και καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του. Τα έσοδα από το Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ. εγγράφονται ως πίστωση στον ειδικό φορέα του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. (άρθρα 8 – 9)

3. Επαναδιατυπώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου που φέρει σημαία ελληνική ή άλλου κράτους- μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.. (άρθρο 10)

4. α. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη στελέχωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων, όσον αφορά: i) στην υποχρέωση ή μη τήρησης οργανικής σύνθεσης του πληρώματος αναλόγως του μήκους και της μεταφορικής ικανότητας αυτών και ii) στην υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) του πλοίαρχου ή κυβερνήτη, του πληρώματος και του βοηθητικού προσωπικού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που δεν φέρουν την ελληνική σημαία, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για πλοίο που φέρει σημαία κράτους -μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..
β. Εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με λοιπές υποχρεώσεις των προαναφερόμενων πλοίων και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, η υποχρέωση: i) καταχώρισης των στοιχείων του ναυλοσύμφωνου στις ηλεκτρονικές εφαρμογές «e – ναυλοσύμφωνο» και «e – CharterPermission», κατά περίπτωση, με υποχρέωση τήρησης έγχαρτου ναυλοσύμφωνου επί του πλοίου, ii) τήρησης κατάστασης επιβαινόντων και ηλεκτρονικής καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων, iii) λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου κ.λπ.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν εκτελούν σύμβαση ολικής ναύλωσης ή δεν τελούν σε καθεστώς ιδιόχρησης, να εκτελούν, κενά επιβατών και χωρίς να αίρεται ο επαγγελματικός τους χαρακτήρας, τις οριζόμενες κινήσεις εντός της ελληνικής επικράτειας, με τις ρητά προβλεπόμενες απαλλαγές από τον δασμό, τον Ε.Φ.Κ. των καυσίμων και των λιπαντικών με τα οποία αυτά εφοδιάζονται καθώς και τον Φ.Π.Α., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
δ. Ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα σχετικά με την υποχρέωση για ασφάλιση των πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων (επανακαθορισμός των ορίων ασφαλιστικής κάλυψης και των κατηγοριών αναλαμβανόμενων κινδύνων). (άρθρα 11 – 17)

5. α. Προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (πέραν της υφιστάμενης «e – ναυλοσύμφωνο»), με τον τίτλο «e – CharterPermission», σε διασύνδεση με το «e – Μητρώο Πλοίων» και τα λοιπά πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., για την ηλεκτρονική έκδοση της άδειας εκμετάλλευσης πλοίων αναψυχής χαρακτηρισμένων ως επαγγελματικών σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας και την απόδοση και πληρωμή του Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.
β. Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας Ψηφιακής Πύλης Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης (Ψ.Π.Π.Ε.) για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια, η οποία διασυνδέει όλες τις ψηφιακές εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα που αφορούν στα εν λόγω πλοία, ενώ το σύνολο ή τμήμα της τεχνικής υλοποίησης αυτής μπορεί να ανατεθεί σε ιδιώτες.
(άρθρο 18)

6. α. Επανακαθορίζονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για κάθε παράβαση των προτεινόμενων κατά τα ανωτέρω διατάξεων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται:
i) η υποβολή ηλεκτρονικού παραβόλου ποσού ίσου με αυτό που ορίζεται στην μνημονευόμενη κ.υ.α., ήτοι 75 ευρώ (αντί του διπλάσιου που ισχύει), σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής έντυπης αίτησης για καταχώρηση μεταβολής στοιχείων πλοίου ήδη καταχωρημένου στο «e – Μητρώο Πλοίων»,
ii) η επιβολή προστίμου ποσού:
– διπλάσιου αυτού που ορίζεται στη μνημονευόμενη κ.υ.α., ήτοι 150 ευρώ, σε περίπτωση διαπίστωσης της μη καταχώρησης μεταβολής στοιχείων πλοίου, ήδη καταχωρημένου στο «e – Μητρώο Πλοίων»,
– 20.000 ευρώ (αντί 10.000 ευρώ που ισχύει) έως και 500.000 ευρώ, σε περίπτωση διαπίστωσης εκτέλεσης σύμβασης ναύλωσης από επαγγελματικό πλοίο αναψυχής που δεν κατοχυρώνει δικαίωμα δραστηριοποίησης,
– 500 ευρώ (αντί 300 ευρώ που ισχύει), στον πλοίαρχο ή στον κυβερνήτη, σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των υποχρεώσεων για τήρηση κατάστασης επιβαινόντων και λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου ιδιωτικού πλοίου αναψυχής,
– 50 ευρώ, σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης περί κατοχής επί του πλοίου του απαιτούμενου πιστοποιητικού ασφάλισής του,
– 150 ευρώ ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου, σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης ασφάλισης πλοίου αναψυχής ή επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου,
– 100 ευρώ ανά μέτρο ολικού μήκους του πλοίου, σε περίπτωση εκτέλεσης πλου από πλοίο αναψυχής ή επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο το οποίο δεν διαθέτει ασφάλιση σε ισχύ,
– 300 ευρώ για κάθε ελλείπουσα ημέρα ναύλωσης.
β. Επαναλαμβάνονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με: i) τον διπλασιασμό των ορίων του προστίμου, σε περίπτωση τέλεσης της παράβασης καθ’ υποτροπή και ii) τη μείωση στο ήμισυ του προστίμου, σε περίπτωση έγκαιρης καταβολής του από τον υπόχρεο.
(άρθρα 19, 20 και 21 παρ.15)
7. Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις και παρατίθενται οι μεταβατικής ισχύος διατάξεις, για τη ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων σχετικά με την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων. (άρθρα 21 – 22)

ΜΕΡΟΣ Β’

Ρυθμίζεται εκ νέου το πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και τη λειτουργία των Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) και των Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ι.Π.Α.) και ειδικότερα:

Ι. Επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) και καταργείται ο ν.3182/2003 (άρθρα 1 – 39) που τις διέπει σήμερα. Μεταξύ άλλων:
1.α. Ορίζεται ότι, οι Ν.Ε.Π.Α. αποτελούν κεφαλαιουχικές εταιρείες με νομική προσωπικότητα, οι οποίες ευθύνονται μόνο οι ίδιες για τα χρέη τους με την περιουσία τους, μπορούν δε να ιδρύονται και από ένα πρόσωπο (ιδρυτή) ή/και να καθίστανται μονοπρόσωπες.
β. Επαναπροσδιορίζεται το περιεχόμενο του καταστατικού στο οποίο αναφέρονται επιπλέον τα ατομικά στοιχεία των ιδρυτών κ.λπ..
γ. Καθορίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με: i) τη διάρκεια των εν λόγω Εταιρειών, ii) την κήρυξη της ακυρότητας των Ν.Ε.Π.Α. στις οριζόμενες περιπτώσεις και τους τρόπους θεραπείας αυτής, iii) τον τρόπο κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου και καταβολής του αρχικού κεφαλαίου καθώς και των αυξήσεων αυτού, iv) τις μετοχές των Ν.Ε.Π.Α., που είναι εφεξής μόνο ονομαστικές, με ονομαστική αξία καθεμιάς που δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ενός ευρώ, v) τα δικαιώματα επί των μετοχών και συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα σε υπηκόους ή νομικά πρόσωπα κρατών μη μελών Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ, να αποκτούν εμπράγματα δικαιώματα σε μετοχές των Ν.Ε.Π.Α., εφόσον δεν απαγορεύεται από το καταστατικό, με τις οριζόμενες εξαιρέσεις, vi) την ανάληψη των ευθυνών για πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο των Ν.Ε.Π.Α. και την ευθύνη των ιδρυτών για την αποκατάσταση ζημιών της εταιρείας ή καλόπιστων τρίτων ή των μετόχων, vii) τη διαδικασία αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και πρόβλεψη για μείωση αυτού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κ.λπ.. (άρθρα 23 – 36)

2. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τα όργανα διοίκησης των Ν.Ε.Π.Α. [Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)] Συγκεκριμένα:
α. Επαναλαμβάνονται, κατά βάση, ισχύουσες διατάξεις και παράλληλα, εισάγονται νέες ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του τριμελούς Δ.Σ. και της Γ.Σ. (ορισμός και παραίτηση των μελών του Δ.Σ., εξειδίκευση των καθηκόντων τους και την ευθύνη αυτών έναντι της εταιρείας, καθορισμός απαγορεύσεων για τα συνδεδεμένα με τη Ν.Ε.Π.Α. πρόσωπα, δυνατότητα σύγκλησης του Δ.Σ. και της Γ.Σ. μέσω τηλεδιάσκεψης και λήψη αποφάσεων με δυνατότητα χρήσης ψηφιακής υπογραφής, διαδικασία διεξαγωγής της Γ.Σ. και όροι συμμετοχής των μετόχων στις συνεδριάσεις αυτής, αρμοδιότητες της Γ.Σ. ιδίως στην περίπτωση μονοπρόσωπης Ν.Ε.Π.Α κ.λπ.).
β. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση παράλειψης της υποχρέωσης σύγκλησης της Γ.Σ. και της υποβολής του σχετικού πρακτικού στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α., προκαταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο, υπέρ του Δημοσίου, ύψους χιλίων (1.000) ευρώ πριν την πρώτη επόμενη καταχώριση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. Τα έσοδα από το εν λόγω παράβολο, το ύψος του οποίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με υπουργική απόφαση, εγγράφονται ισόποσα ως πίστωση στον ειδικό φορέα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η κατά τα ανωτέρω υποχρέωση δεν θεμελιώνει δικαίωμα απαλλαγής από την υποχρέωση προκαταβολής ηλεκτρονικού παραβόλου για οποιαδήποτε καταχώριση στο προαναφερόμενο Μητρώο. (άρθρα 37 – 51 και 70 παρ.4)

3. Ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα αναφορικά με:
α. τα λογιστικά βιβλία, την εταιρική χρήση και τη διάθεση κερδών των Ν.Ε.Π.Α.,
β. τη σύγκληση Γ.Σ. από το Δ.Σ. των Ν.Ε.Π.Α. για την άσκηση ελέγχου και τα δικαιώματα της μειοψηφίας,
γ. τη λύση και εκκαθάριση των Ν.Ε.Π.Α. καθώς και τις υποχρεώσεις των εκκαθαριστών αυτών, παρέχεται δε η δυνατότητα διπλασιασμού του χρονικού διαστήματος αυτοδίκαιης λύσης των εν λόγω Εταιρειών, σε περίπτωση πλοίου αναψυχής υπό ναυπήγηση, με την υποχρέωση προσκόμισης παραστατικού κατάθεσης χρηματικού ποσού προκαταβολής,
δ. το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. που τηρείται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο μπορεί να λειτουργεί πλήρως ψηφιακά καθώς και ζητήματα εποπτείας και λειτουργίας αυτού, όπως επίσης και θέματα σχετικά με τις πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρούνται σε αυτό και την προσβασιμότητα αυτών.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι από το ποσό του ηλεκτρονικού παραβόλου υπέρ του Δημοσίου (σήμερα, προβλέπεται ισόποσο πάγιο τέλος), ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και το τέλος, ύψους εβδομήντα (70) ευρώ, που καταβάλλονται για τις καταχωρήσεις του καταστατικού των Ν.Ε.Π.Α. και κάθε απόφασης των οργάνων της Εταιρείας, αντίστοιχα, ποσά εκατό (100) ευρώ και τριάντα (30) ευρώ, αντίστοιχα, εγγράφονται ως πιστώσεις στον ειδικό φορέα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του οικείου Υπουργείου.
Τα ανωτέρω τέλη μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κ.υ.α. (άρθρα 52 – 63 και 70 παρ.9)

4. α. Δεν επιτρέπεται, εφεξής, η μετατροπή εταιρείας άλλης νομικής μορφής σε Ν.Ε.Π.Α. [κατά τα ισχύοντα παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα μετατροπής Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) σε Ν.Ε.Π.Α.].
β. Επαναλαμβάνονται διατάξεις αναφορικά με το φορολογικό καθεστώς που διέπει τις Ν.Ε.Π.Α. και μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, ειδικά στην περίπτωση εκμετάλλευσης πλοίων δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν.27/1975, οι Ν.Ε.Π.Α. έχουν απλοποιημένες υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 30 του ν.4308/2014.
γ. Αυξάνεται από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ η χρηματική ποινή, με την οποία τιμωρούνται οι παραβάτες των μνημονευόμενων διατάξεων για τις Ν.Ε.Π.Α. (άρθρα 64 – 67)

5. α. Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων (καθορισμός θεμάτων σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α., την ψηφιοποίησή του, τις καταχωριστέες πράξεις κ.λπ.).
β. Περιλαμβάνονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις, κυρίως όσον αφορά στις τιθέμενες προθεσμίες για την υποχρεωτική: i) προσαρμογή των καταστατικών των Ν.Ε.Π.Α. προς τις προτεινόμενες διατάξεις και ii) την ονομαστικοποίηση των ανωνύμων μετοχών που έχουν εκδοθεί από Ν.Ε.Π.Α. (άρθρα 70, 71)

ΙΙ. Επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της ειδικής εταιρικής μορφής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την ονομασία «Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ι.Π.Α.)». Ειδικότερα:
1. Εισάγονται νέες ρυθμίσεις, πέραν των όσων ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.3790/2009 που καταργείται, οι οποίες εστιάζονται στα εξής κατά βάση σημεία:
α. Η Ε.Ι.Π.Α. δεν μπορεί να μετατρέπεται σε άλλης μορφής εταιρεία, ενώ έχει τη δυνατότητα μίσθωσης σε τρίτους άνευ απόπλου των πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικά, των οποίων έχει την κυριότητα.
β. Ορίζεται, κατ’ ελάχιστον σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, το κεφάλαιο της Ε.Ι.Π.Α. που καταβάλλεται από τους ιδρυτές κατά τη σύσταση της εταιρείας. Πόροι της εταιρείας αποτελούν, εκτός από τις κατά έτος εισφορές σε μετρητά των εταίρων, και τα έσοδα από τη μίσθωση άνευ απόπλου των υπό την κυριότητά της ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.
γ. Ο ιδρυτής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ή ο χρήστης του σκάφους ή και κάθε εταίρος είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι έναντι των αρμοδίων αρχών για την τήρηση των φορολογικών και λοιπών διατάξεων που διέπουν την αγορά και κατοχή ιδιωτικού σκάφους αναψυχής στην Ελλάδα.
δ. Οι Ε.Ι.Π.Α. υποχρεούνται σε τήρηση λογιστικών αρχείων με το απλογραφικό σύστημα και υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας τους, τον Δεκέμβριο κάθε έτους δήλωση διατήρησης και ετήσιο τέλος οκτακοσίων (800) ευρώ, ενώ αν εντός της οριζόμενης προθεσμίας δεν υποβληθεί η δήλωση και δεν καταβληθεί το εν λόγω τέλος, επιβάλλεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του οφειλόμενου τέλους.
ε. Οι εταίροι ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τις οφειλές της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
στ. Καθορίζεται το φορολογικό καθεστώς που διέπει: i) την εισαγωγή και αγορά ιδιωτικού σκάφους αναψυχής από Ε.Ι.Π.Α. (απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας ή εισαγωγικού δασμού, που τυχόν αναλογεί, μόνο στην περίπτωση που ο αναλογούν Φ.Π.Α. έχει νομίμως καταβληθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει συμψηφισθεί ή επιστραφεί) και ii) τη μεταβίβαση ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, νομίμως εισαχθέντος ή νομίμως ευρισκόμενου στην Ελλάδα από φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε Ε.Ι.Π.Α., της οποίας ιδρυτής και αποκλειστικός μέτοχος είναι το μεταβιβάζον, το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, φυσικό πρόσωπο ή ο μοναδικός εταίρος ή μέτοχος του μεταβιβάζοντος νομικού προσώπου (απαλλαγή από κάθε φόρο, δασμό ή τέλος).
ζ. Επαναλαμβάνονται λοιπές ρυθμίσεις σχετικά με την οικονομική διαχείριση της Ε.Ι.Π.Α, τις υποχρεώσεις των ιδρυτών και των εταίρων αυτής κ.λπ. (άρθρο 68)

2. Προβλέπεται η προκαταβολή τελών (εκτός υπέρ του Δημοσίου που ήδη ισχύει) και υπέρ του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος, για την καταχώριση του καταστατικού με το οποίο συνιστάται η Ε.Ι.Π.Α. στο ειδικό ψηφιακό Μητρώο Ε.Ι.Π.Α. που τηρείται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής [πάγιο τέλος διακοσίων πενήντα (250) ευρώ υπέρ του Δημοσίου και εκατό (100) ευρώ υπέρ του ανωτέρω Ταμείου Αρωγής] καθώς και για τις καταχωρήσεις αποφάσεων των οργάνων της Ε.Ι.Π.Α. [εβδομήντα (70) ευρώ υπέρ του Δημοσίου και τριάντα (30) ευρώ υπέρ του Ταμείου Αρωγής]. Παράλληλα, καταργείται η προκαταβολή των εν λόγω τελών υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ), που προβλέπεται σήμερα. (άρθρο 69)

ΜΕΡΟΣ Γ’

Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τον θαλάσσιο τουρισμό και ειδικότερα:

1. α. Θεσμοθετείται η ηλεκτρονική δήλωση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε ειδική εφαρμογή, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), σε διασύνδεση με το «e – Μητρώο Πλοίων» και με τα λοιπά πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), από τον ιδιοκτήτη ή τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, κατά περίπτωση, της θέσης σε ή της άρσης από την κατάσταση ακινησίας ιδιωτικού μικρού σκάφους ή πλοίου αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, καθώς και της θέσης σε ή της άρσης από την κατάσταση αργίας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και επαγγελματικού τουριστικού ημερόπλοιου.
β. Επιβάλλεται, από τις αρμόδιες Αρχές ελέγχου κατά του ιδιοκτήτη ή του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, διοικητικό πρόστιμο, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων (απαγόρευση διενέργειας πλόων, μετακινήσεων κ.λπ.), κατά το χρονικό διάστημα της ακινησίας ή της αργίας του πλοίου, κατά περίπτωση.
Το εν λόγω πρόστιμο, όσον αφορά: i) στα ιδιωτικά μικρά σκάφη ή πλοία αναψυχής κυμαίνεται, ανάλογα με το μήκος αυτών, από δέκα χιλιάδες (10.000) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, ii) στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα τουριστικά ημερόπλοια, ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) και σε είκοσι χιλιάδες (20.000) αν το πλοίο είναι μέχρι 24 μέτρα ή από 24 μέτρα και πάνω, αντίστοιχα. Παράλληλα, επιβάλλεται απαγόρευση απόπλου του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, ενώ αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και ως εκ τούτου και η αργία του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου έτους, τα ανωτέρω πρόστιμα διπλασιάζονται.
γ. Με κ.υ.α., καθορίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων (οι όροι λειτουργίας και πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διαδικασία και τον τύπο της δήλωσης σε θέση σε ή άρση από την κατάσταση ακινησίας ή αργίας, κατά περίπτωση, τα αρμόδια όργανα ελέγχου, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του διοικητικού προστίμου κ.λπ.). (άρθρα 72, 73)

2. α. Εισάγεται η υποχρέωση για τον ιδιοκτήτη πλοίου που δραστηριοποιείται ως λάντζα, ως θαλάσσιο ταξί και ως ταχύπλοο σκάφος επαγγελματικής ή ιδιωτικής χρήσης καθώς και για τον εκμισθωτή μηχανοκίνητων λέμβων, να διαθέτουν ασφάλιση σε ισχύ, σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια κάλυψης ανά αναλαμβανόμενο κίνδυνο, για την κάλυψη των κινδύνων και απαιτήσεων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση πλόων, τον ελλιμενισμό και την αγκυροβολία.
β. Απαγορεύεται ρητά η εκτέλεση πλόων από πλοίο ή μικρό σκάφος, το οποίο δεν διαθέτει ασφάλιση σε ισχύ.
γ. Προσδιορίζονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη και τον εκμισθωτή πλοίου ή μικρού σκάφους καθώς και στον πλοίαρχο ή κυβερνήτη του πλοίου στις μνημονευόμενες περιπτώσεις παραβάσεων, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές, ποινικές και πειθαρχικές κατά περίπτωση, ευθύνες. (άρθρο 74)
3. Επιμηκύνεται, κατά τρεις (3) μήνες [εννέα μήνες (9) κατ’ έτος, αντί έξι (6) που ισχύει σήμερα], το χρονικό διάστημα για την τοποθέτηση στη θάλασσα και εποχική χρήση πλωτών εξεδρών, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας. (άρθρο 75)

ΜΕΡΟΣ Δ’

Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία του Λιμενικού Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και συγκεκριμένα ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη:
– διενέργεια, κατά προτεραιότητα, τακτικών μεταθέσεων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μέχρι του ορίου των δεσμευθεισών πιστώσεων (κατανομή κατά αριθμό αναλογικά με τον αριθμό των υπό μετάθεση στελεχών του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., κάλυψη κενών θέσεων υποστελεχωμένων υπηρεσιών),
– χορήγηση γονικής άδειας και άδειας πατρότητας στα στελέχη του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τον ν.4808/2021 και τις κατά περίπτωση ειδικότερες ρυθμίσεις. (άρθρα 76 – 78)

ΜΕΡΟΣ Ε’

Ρυθμίζονται θέματα εκπαίδευσης ναυτικών και ναυτικής εργασίας και συγκεκριμένα:
1.α. Προβλέπεται η χορήγηση μέχρι την 31η.12.2023, στους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) του προβλεπόμενου, με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 παρ8, του ν.2575/1998), μηνιαίου εκπαιδευτικού επιδόματος πρακτικής άσκησης κατά την πρώτη εκπαιδευτική περίοδο σε πλοίο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές. (Κατά τα ισχύοντα, το εν λόγω επίδομα χορηγείται κατόπιν συνεχόμενων, κατ’ έτος, παρατάσεων, μέχρι και την 30η.6.2022).
β. Επιδοτείται επίσης, μέχρι την 31η.12.2023, κατά τα ανωτέρω και η πρακτική άσκηση επί πλοίου των σπουδαστών των Α.Ε.Ν., κατά τη δεύτερη εκπαιδευτική περίοδο σε πλοίο, κατά την οποία ναυτολογούνται, με την ιδιότητα του Δόκιμου Πλοιάρχου ή Μηχανικού ή μέλους πληρώματος αντίστοιχου κλάδου.
γ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με κ.υ.α., του ύψους και του τρόπου καταβολής των επιδομάτων, των ειδικών θεμάτων των εισφορών καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
δ. Η προκαλούμενη δαπάνη μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31η.12.2023 από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 και για το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2024 έως τις 31.12.2027 από το ΕΣΠΑ 2021-2027. (άρθρο 79)
2. Παρέχεται, σε μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.), που υπηρετούν στις Α.Ε.Ν. η δυνατότητα να αιτηθούν, μέχρι την 31η.8.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του πτυχίου τους, τη μετατροπή της θέσης τους σε θέση Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), εφόσον κατέχουν και τα λοιπά προβλεπόμενα προσόντα. (άρθρο 80)

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

Ρυθμίζονται θέματα λιμένων και λιμενικών υπηρεσιών και ειδικότερα:

1. α. Παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς διαχείρισης λιμένων να ανανεώσουν τις συμβάσεις λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, οι οποίες είτε έχουν λήξει κατά την έναρξη ισχύος των προτεινομένων διατάξεων, ή πρόκειται να λήξουν, κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης, για λόγους δημόσιας υγείας και ασφαλείας, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Το χρονικό διάστημα της ανανέωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2022.
β. Προβλέπεται, σε περίπτωση παραβάσεων, η επιβολή από τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων των καθοριζόμενων με τη μνημονευόμενη υπουργική απόφαση, ποινών και χρηματικών κυρώσεων. (άρθρο 81)
2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση συγκεκριμένων κατασκευών/κτιρίων σε λιμένες (άρθρο 137 παρ.1 του ν.4759/2020), ανεξάρτητα των καθορισμένων χρήσεων γης και όρων δόμησης του λιμένα. (άρθρο 82)
3. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας (άρθρα 8, 10 του ν. 3142/1955) και συγκεκριμένα, προβλέπεται η χορήγηση στο ναυτικό προσωπικό της εν λόγω υπηρεσίας επιδόματος επικινδυνότητας σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του βασικού μισθού και παράλληλα, καταργείται το ειδικό επίδομα επαρχίας ίδιου ποσοστού (15% επί του βασικού μισθού), που προβλέπεται για τους υπηρετούντες στους πλοηγικούς Σταθμούς Επαρχιών Αρχιπλοηγούς και Πλοηγούς, με εξαίρεση τον λιμένα Πειραιά (άρθρο 1 παρ.2β του β.δ.198/1966).
Καθορίζονται οι περιπτώσεις χορήγησης ή διακοπής του επιδόματος αυτού σε δικαιούχους που απέχουν από τα καθήκοντά τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρα 83 και 86 παρ.3α)

ΜΕΡΟΣ Ζ’

Ρυθμίζονται θέματα πλοίων και ακτοπλοΐας και ειδικότερα:

1. Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ.187/1973) που αναφέρονται στη δυνατότητα διαγραφής, με αίτηση του πλοιοκτήτη, από τα οικεία νηολόγια (άρθρο 18 του ν.δ.187/1973), νηολογημένου πλοίου που πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εγγραφή του σε δημόσιο βιβλίο μικρών σκαφών της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, κατά την οριζόμενη διαδικασία, εφόσον είναι ελεύθερο βαρών και προσκομιστούν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά περί μη οφειλής υπέρ του Δημοσίου. Παράλληλα, καταργείται η σχετική πρόβλεψη για τη διαγραφή ελληνικού πλοίου από το αντίστοιχο νηολόγιο λόγω αλλαγής σημαίας.
(άρθρο 84)

2. Τροποποιείται το άρθρο 4 του ν.3709/2008 και προβλέπεται η χορήγηση της έκπτωσης 50% επί ναύλου σε πλοία για όλα τα ΙΧΕ οχήματα μετακίνησης ατόμων με αναπηρία ή μειωμένης κινητικότητας και όχι μόνο στα χαρακτηρισθέντα «αναπηρικά» οχήματα, που ισχύει σήμερα. (άρθρο 85)

ΜΕΡΟΣ Η’

Παρατίθενται οι καταργούμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 86)

ΜΕΡΟΣ Θ’

Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

1. Τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2160/1993 σχετικά με τη δημιουργία, λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και χωροθέτηση τουριστικών λιμένων. Συγκεκριμένα:
α. Δύνανται να συνυπάρχουν εντός ζώνης τουριστικού λιμένα και λοιπές υποστηρικτικές υποδομές σχετικά με τη λειτουργία μαρίνων, καταφυγίων και αγκυροβολίων.
β. Εξειδικεύονται περαιτέρω οι διαδικασίες που αφορούν στη δημιουργία, επέκταση, συμπλήρωση ή μετατροπή τουριστικού λιμένα καθώς και την αποκατάσταση ζημιών ή τη διενέργεια συμπληρωματικών εργασιών στη χερσαία ζώνη του λιμένα.
γ. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με κ.υ.α. όλων των θεμάτων που αφορούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πληροφοριών Τουριστικών Λιμένων.
δ. Καθορίζεται εκ νέου το περιεχόμενο του προεδρικού διατάγματος για τη χωροθέτηση μαρίνων, ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και την κατανομή αυτών ανά τομέα, επί της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα.
ε. Επιτρέπεται σε όλους τους χωροθετημένους τουριστικούς λιμένες που λειτουργούν την 1η.1.2022, η νομιμοποίηση των καθ’ υπέρβαση της χωροθέτησης ή χωρίς άδεια, έργων και εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης και ορίζεται η διαδικασία νομιμοποίησης.
στ. Επανακαθορίζεται η διαδικασία χορήγησης στον φορέα διαχείρισης της μαρίνας, άδειας λειτουργίας διακεκριμένων τμηματικών δραστηριοτήτων.
ζ. Προβλέπεται ότι ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τουριστικού Λιμένα υποβάλλεται εφεξής, από τον φορέα διαχείρισης, πριν την κατάθεση του σχετικού αιτήματος άδειας λειτουργίας, αντί μετά την έκδοση αυτής, που ισχύει σήμερα.
η. Προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του καταβλητέου προς το Ελληνικό Δημόσιο οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων.
Η αύξηση του ανταλλάγματος που καθορίζεται με τη σύμβαση παραχώρησης δύναται να επέλθει σε εξαιρετικές περιστάσεις με επίκληση γεγονότων που συνιστούν αιφνίδια μεταβολή συνθηκών.
θ. Ορίζεται ότι οι πάσης φύσεως διαφορές που ανακύπτουν από τις συμβάσεις παραχώρησης τουριστικών λιμένων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Φορέα Διαχείρισης, εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των κατά τόπον αρμοδίων δικαστηρίων. (άρθρα 87 – 93)

2. Εντάσσονται συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες στο πεδίο εφαρμογής του ν.4442/2016, με τον οποίο ορίζεται απλούστερο πλαίσιο αδειοδότησης επιχειρήσεων. Ειδικότερα:
α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών λιμένων και χιονοδρομικών κέντρων.
β. Καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής, οι αρμόδιες αρχές και το καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας των προαναφερόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων, απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.
γ. Προσδιορίζονται οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη έγκριση λειτουργίας [συμπεριλαμβανομένου διοικητικού προστίμου από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ κατά περίπτωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν 4442/2016]. Τα εν λόγω πρόστιμα εισπράττονται από την κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
δ. Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για την εφαρμογή των ανωτέρω προτεινόμενων ρυθμίσεων και τίθενται οι μεταβατικές διατάξεις.
(άρθρα 94 – 110)

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Πηγή: newsbomb.gr